BADANIA EWALUACJE

Działania merytoryczne wspomagamy badaniami i analizami, tak aby firmy w nich uczestniczące otrzymały informacje, które mogą być istotne w procesie dalszego planowania i rozwoju.

Dbamy też o prawidłową realizację prowadzonych przez nas projektów, starając się aby były one efektywne, skuteczne, adekwatne do potrzeb i oczekiwań klientów. Każdy prowadzony przez nas projekt poddany jest procesowi ewaluacji.

Wykonujemy również ewaluacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie beneficjentów środków europejskich.

Celem badania otoczenia przedsiębiorstwa jest określenie miejsca, jakie zajmuje badany podmiot w swoim środowisku. Wyniki badania pozwolą rozróżnić czynniki, na które przedsiębiorstwo ma wpływ i na których powinno się skoncentrować, a także czynniki niezależne od firmy, które jednak należy brać pod uwagę przy planowaniu Strategii. Przy analizie otoczenia firmy głownie bierzemy pod uwagę takie czynniki jak: dostawców, pośredników, konkurencję, klientów.

Poznając i analizując otoczenie przedsiębiorstwo będzie miało możliwość z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się na zmiany i minimalizować zagrożenia, a także wykorzystywać pojawiające się szanse. W badaniu stosujemy triangulacje metod badawczych, łączymy metody ilościowe jak i jakościowe. Na życzenie klienta dokonujemy analizy wizerunku firmy na podstawie monitoringu mediów .

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze badania otoczenia przedsiębiorstw. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Badanie satysfakcji i potrzeb klientów ma na celu ustalenie jaki jest stopień zadowolenia klientów z oferowanych produktów, usług, jak również jaka jest ich subiektywna ocena obsługi klienta. Analizowanie opinii klientów i badanie ich potrzeb przeprowadzamy w taki sposób, aby wyniki badania pozwoliły na stworzenie i weryfikację standardów obsługi klienta, a także na poznanie profilu przeciętnego klienta firmy. Badania realizowane są głownie użyciu metod ilościowych.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze badania satysfakcji i potrzeb klientów. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne definiuje ewaluację jako:

• Ocenę wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia

• Zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych

• Ocenę efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami

JW Consulting poddaje ewaluacji każdy prowadzony projekt. Jest to standard, który wyróżnia nas od innych firm szkoleniowo –doradczych. Ewaluacja ma na celu sprawdzenie naszych działań, reagowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, aby sytuacja taka już nie wystąpiła. Wykonujemy również ewaluacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie klientów, beneficjentów środków europejskich. Nasi eksperci zajmowali się ewaluacją dziesięciu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze ewaluacji. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza