DOTACJE

Jako firma konsultingowa, współpracujemy z najwyższej klasy ekspertami specjalizującymi się w pozyskiwaniu dofinansowania z wielu źródeł. Eksperci, którzy z nami współpracują, pozyskali łącznie ok. 150 ml zł. dotacji, głównie na dofinansowanie projektów szkoleniowych, doradczych i badawczych. W okresie 2007-2014. skuteczność naszych ekspertów wyniosła ok. 95%. 

Nasi eksperci świadczyli usługi nie tylko w pozyskiwaniu środków, ale również pomagali w realizacji i rozliczaniu projektów, zapewniając tym samym kompleksową usługę. 

Naszym głównym celem nie jest tylko napisanie projektu, który otrzyma dofinansowanie. Naszym celem jest przygotowanie projektu, który w widoczny sposób wpływanie na rozwój firmy i jednocześnie będzie jak najprostszy do zrealizowania i rozliczenia. Przygotowujemy tylko te projekty, które mają szanse na sukces w realizacji. Uczciwie informujemy klientów o rokowaniach. nie oszczędzamy komunikatów o ryzykach, które staramy się eliminować bądź minimalizować. Dbamy o rzetelność działania i wysoką jakość usług.

Od 2014r. polscy pracodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników, na które składają się:

• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia,

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Dofinansowanie na powyższe działania dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw wynosi 80%, a dla mikroprzedsiębiorstw 100%. Oznacza to, że w przypadku np. szkoleń przeznaczonych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw firma ponosi jedynie 20% całkowitych kosztów, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw szkolenia są całkowicie BEZPŁATNE (przedsiębiorstwo NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW). W latach 2014-2015 środki przeznaczone na kształcenie dotyczą pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej. Maksymalna wielkość otrzymanej pomocy na kształcenie jednego pracownika nie może przkraczać więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Pieniądze przyznawane są na pisemny wniosek pracodawcy. Stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Oznacza to, że konieczne będzie dołączenie przez pracodawcę dokumentów wskazujących na wysokość otrzymanej pomocy do dnia złożenia wniosku (maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać firma na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. euro brutto).

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze aplikowania o środki na kształcenie ustawiczne pracowników. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Od 2014r. Polska wchodzi do nowej perspektywy finansowania. Szczególny nacisk będzie w niej położony na trzy obszary: innowacyjność, nowe technologie (w tym technologie informatyczne), współpraca nauka- biznes. W związku z tym planując przyszłe zakupy pamiętajmy by wybierać sprzęt z najwyższej półki, na który łatwo uzyskamy zaświadczenie o innowacyjności.

Jednak podstawą do otrzymania dotacji unijnej w latach 2014-2020 jest zgłoszenie patentowe lub patent lub wzór przemysłowy. Dlaczego jest to takie ważne?

Projekty unijne są nastawione na wykazanie innowacyjności sposobu produkcji, świadczenia usługi lub produktu, dlatego wykazując patent szanse otrzymania dotacji na inwestycje znacznie wzrastają.

Pieniądze unijne mają być tak zarządzane, aby wykreować w Polsce nowe marki i pomysły, które oczywiście w pierwszej kolejności muszą być prawnie zabezpieczone (patent, wzór przemysłowy), a w następnej kolejności mają przynieść przychody firmom.

Dla sprawnego i bezpiecznego przejścia procesu aplikowania o dofinansowanie i jego rozliczania, eksperci, którzy z nami współpracują świadczą kompleksową obsługę projektu – od opracowania wniosku, pomoc w podpisaniu umowy o dofinansowanie, sprawozdawczość, monitoring, do końcowego rozliczenia. Dodatkowym atutem wyróżniającym ekspertów z nami współpracujących jest doświadczenie, które zostało nabyte w regionalnych i krajowych Komisjach Oceny Projektów i w Instytucjach Finansowych.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze aplikowania o środki na środki na projekty inwestycyjne. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza. 

Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez uzyskanie środków na:

– projekty o charakterze doradczym zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (realizacja ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp);

– projekty inwestycyjne odnoszące się do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji oraz usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów ochronnych);

– projekty doradczo-inwestycyjne łączące dwa powyżej opisane działania.

Program adresowany jest do wszystkich płatników składek ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami w obszarze aplikowania o środki na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.